Декларация за защита на личните данни

 
„РУД ЛИФТИНГ И ЕКУИПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството е въвело и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на Вашите данни. За нас еважно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейскотозаконодателства.

Настоящата декларация описва начина, по който „РУД ЛИФТИНГ И ЕКУИПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ борави с лични данни в интернет, информацията, която събира и анализира от потребителите на интернет страниците на „РУД Л&Е БЪЛГАРИЯ“, и методите, по които използва, предава или обработва тази информация. Освен това декларацията разглежда и въпроса как се използват „бисквитките“ и другите технологии от нашите приложения.

При отваряне на нашата интернет страница Вие получавате информация за използването на „бисквитки“ за аналитични цели.

С използването на тази интернет страница Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и използвани по начина, описан в настоящата Декларация за защита на личните данни. Наред с това приемате, че „РУД Л&Е БЪЛГАРИЯ “ променя и актуализира настоящата Декларация за защита на личните данни редовно и по собствено усмотрение. В такива случаи актуалната версия на настоящата Декларация за защита на личните данни се публикува на тази страница. Изменената Декларация за защита на личните данни се отнася само до данни, събирани след датата на влизането ѝ в сила. Препоръчваме Ви редовно да проверявате тази страница за актуална информация относно практиките ни за защита на личните данни. Ползването на нашите услуги след внасянето на изменения в Декларацията за защита на личните данни означава, че приемате тези изменения.

Настоящата декларация се отнася и до интернет страниците на „РУД Л&Е БЪЛГАРИЯ“, които препращат към тази декларация.

I.Информация за дружеството („Дружеството“ и/или „Администраторът“) :

„РУД ЛИФТИНГ И ЕКУИПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 65; ет.1
1504 София
България
тел.: +359 2 944 50 40
email: office @rud.bg

II. Име и адрес на длъжностното лице за защита на данните

Длъжностното лице за защита на данните към администратора на лични данни може да бъде открито на следния адрес и телефон:

„РУД ЛИФТИНГ И ЕКУИПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 65; ет.1
1504 София
България
тел.: +359 2 944 50 40

I. Обща информация относно обработката на лични данни

1. Обхват на обработката на лични данни

Използваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Декларация за защита на личните данни, като целта ни е да Ви предоставим услугите си, да отговорим на запитванията Ви и – доколкото законът го допуска или изисква. Събраните от тази интернет страница за статистически цели данни можем да направим анонимни или да обобщим, за да разширим портфолиото си от продукти и да подобрим предоставяните от нас услуги.

2. С кого споделяме личните Ви данни

Можем да съхраняваме личните Ви данни или да ги предаваме по друг начин на свързаните с нас предприятия или на други надеждни бизнес партньори, които предоставят от наше име услуги като техническа поддръжка, с цел оценяване полезността на тази интернет страница за маркетингови цели или за други видове услуги. С изброените страни имаме договори, които гарантират, че личните данни се обработват съгласно нашите указания и в съответствие с настоящата Декларация за защита на личните данни и други адекватни мерки за конфиденциалност и защита.

Предаваме личните Ви данни – доколкото това е необходимо – само на онези страни и трети лица, от които Вие поискате или които упълномощите да спазват Вашите и наши права и да се грижат за Вашата и наша собственост и защита, както и на онези страни и трети лица, спрямо които сме задължени по силата на действащото законодателство, съдебните или други административни изисквания, а също и когато това разкриване се налага с цел подкрепа при административни проучвания, наказателни разследвания или съдебни дела.

3. Правно основание за обработката на лични данни

Щом получим от субекта на данните съгласие за обработка на личните му данни, за правно основание за обработката на личните данни се приема чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

При обработка на лични данни, която се налага с цел изпълнение на договор, страна по който е субектът на данните, за правно основание се приема чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните. Това важи и за обработката с цел въвеждане на преддоговорни мерки.

В случай че обработката на лични данни се налага за изпълнение на законно задължение на нашето предприятие, за правно основание за обработката на личните данни се приема чл. 6, ал. 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните.

В случай че обработката на лични данни се налага с цел защитаване на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, за правно основание за обработката на личните данни се приема чл. 6, ал. 1, буква г) от Общия регламент относно защитата на данните.

Ако обработката се налага с цел запазване на легитимни интереси на предприятието или на трето лице и интересите и основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред интересите на предприятието, то за правно основание за обработката на личните данни се приема чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

4. Заличаване на лични данни и срок на съхранение

Личните данни на субектите на данни се заличават или достъпът до тях се прекратява, когато целта на съхранението стане нерелевантна. Наред с това е възможно европейският или национален законодател да предвижда съхранение по силата на регламенти на Съюза, закони или подзаконови актове, приложими спрямо администратора на лични данни. Прекратяването на достъпа до личните данни или тяхното заличаване се извършва и при изтичане на предвидения в гореспоменатите стандарти срок на съхранение, освен ако не съществува необходимост от по-нататъшно съхранение на данните с цел сключване или изпълнение на договор.

II. Предоставяне на интернет страницата и създаване на log файлове

1. Описание и обхват на обработката на данни

При всяко отваряне на нашата интернет страница системата ни автоматично събира данни и информация от компютърните системи на достъпващия компютър.

Събират се следните данни:

(1) Информация за вида браузър и използваната версия

(2) Операционната система на потребителя

(3) IP адресът на потребителя

(4) Датата и часът на достъпа

(5) Интернет страници, от които системата на потребителя е попаднала на нашата интернет страница

(6) Интернет страници, които са достъпени от системата на потребителя през нашата интернет страница

Данните се съхраняват и в log файловете на нашата система. Тези съхранени данни не се съпоставят с други лични данни, съхранени за потребителя.

2. Правно основание за обработка на личните данни

За правно основание за временно съхранение на личните данни и log файловете се приема чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

3. Цел на обработката на данни

Временното съхранение на IP адреса от системата е необходимо за извикване на интернет страницата в компютъра на потребителя. За целта IP адресът на потребителя трябва да се съхрани за срока на сесията.

Съхранението в log файлове се извършва с цел гарантиране работата на интернет страницата. Наред с това тези данни ни служат за подобряване на интернет страницата и гарантиране сигурността на информационните ни системи. В тази връзка не се извършва оценка на данните за маркетингови цели.

Тези цели представляват наш легитимен интерес от обработката на данни по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

4. Срок на съхранение

Данните се заличават, когато целите, за които са били събрани, станат нерелевантни. При събиране на данни за предоставяне на интернет страницата това е моментът, в който приключва съответната сесия.

При съхраняване на данните в log файлове това става след не повече от седем дни. Възможно е съхранение и след този срок. В този случай IP адресите на потребителите се заличават или манипулират, така че да не могат да се свържат с достъпващия клиент.

5. Възможност за възражение и премахване

Събирането на лични данни с цел предоставяне на интернет страницата и съхранението им в log файлове за целите на работата на интернет страницата е крайно наложително. Поради това потребителят няма възможност за възражение.

III. Използване на „бисквитки

а) Описание и обхват на обработката на лични данни

Нашата интернет страница използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови данни, които се съхраняват във или от интернет браузъра в компютърната система на потребителя. При достъпване на интернет страница от потребителя в операционната система на потребителя може да се запази „бисквитка“. Тя съдържа характерен символен низ, който позволява еднозначно идентифициране на браузъра при повторно достъпване на интернет страницата.

Използваме „бисквитки“, за да направим интернет страницата си по-удобна за потребителите. Някои елементи от страницата изискват достъпващият браузър да бъде идентифициран и след смяна на страницата.

При сърфиране из интернет страницата се използват следните „бисквитки“:

Необходими “бисквитки”

Тези „бисквитки“ са необходими за управление на страницата и за временно съхранение на данни за сесията, така че страницата да се показва правилно.

„Бисквитки“ на ефективността

Използваме тези „бисквитки“, за да подобрим техническите характеристики като скоростта на зареждане и появата на картина.

Функционални „бисквитки“

Нашите приложения използват тези „бисквитки“, за да съхраняват временно въведените данни, с което да гарантират работата на страницата и удобството за клиентите.

Освен това потребителите могат да предотвратят запазването на „бисквитки“, като настроят софтуера на браузъра си; те могат да предотвратят събирането от Google на данни, генерирани от „бисквитките“ и при ползване на интернет услугитe, както и обработването на тези данни от Google, като свалят и инсталират плъгина за браузър от следната страница: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

б) Правно основание за обработката на данни

За правно основание за обработката на лични данни при използване на необходими от техническа гледна точка „бисквитки“ се приема чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните.

За правно основание за обработката на лични данни при използване на „бисквитки“ за аналитични цели при наличието на съответното съгласие се приема чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

в) Цел на обработката на данни

Използването на необходими от техническа гледна точка „бисквитки“ се извършва с цел облекчаване ползването на интернет страници от потребителите. Някои функции на нашите интернет страници не могат да бъдат предлагани, без да се използват „бисквитки“. Тези функции изискват след смяна на страницата браузърът да бъде разпознат отново.

Бисквитките, които използваме са единствено с цел статистика за посещенията чрез външна услуга Statcounter.

г) Срок на съхранение, възможности за възражение и премахване

„Бисквитките“ се съхраняват в компютъра на потребителя, откъдето се предават на нашата страница. Ето защо Вие като потребител имате пълен контрол върху използването на „бисквитки“. Чрез промяна в настройките на своя интернет браузър можете да деактивирате или ограничите преноса на „бисквитки“. Запазените вече „бисквитки“ могат да бъдат премахвани по всяко време. Това може да стане и автоматично.

IV. Форма за запитване

1. Описание и обхват на обработката на данни

На интернет страница си ние предоставяме на потребителите възможност да се свържат с нас, като впишат лични данни. Тези данни се въвеждат в маска, след което ни се предават и се запазват. При регистрация се събират следните данни:

Собствено име
Фамилия
Email
Телефон
Данни за предприятието

По време на регистрацията се запазват и следните данни:

(1) IP адресът на потребителя

(2) Датата и часът на достъпа

(3) Интернет страници, от които системата на потребителя е попаднала на нашата интернет страница

2. Правно основание за обработката на данни

За правно основание за обработката на лични данни при наличието на съответното съгласие се приема чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

Ако регистрацията е с цел изпълнение на договор, страна по който е потребителят, или изпълнение на преддоговорни мерки, то за допълнително правно основание за обработка на данните се приема чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните.

3. Цел на обработката на данни

Регистрацията на потребителя се налага за да отговорим на конкретното запитване.

След съгласие от Ваша страна, получено специално за посочените цели на регистрацията, и при възможност да се отпишете по всяко време ние използваме данните Ви, за да Ви предоставим такива продукти и услуги, каквито биха представлявали интерес за Вас. Можете да деактивирате тези услугикато върнете имейл с текст: „Отписване”

4. Срок на съхранение

Данните се заличават, когато престанат да бъдат необходими за постигане на целта, за която са били събрани.

В случай на регистрация за изпълнение на договор или въвеждане на преддоговорни мерки това се случва, когато данните престанат да бъдат необходими за изпълнение на договора. Необходимост от съхранение на личните данни на договорния партньор може да съществува и след приключване на договора, ако се налага изпълнение на договорни или законни задължения.

5. Възможност за възражение и премахване

Потребителят има възможност да оттегли съгласието за обработка на личните данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас по email, той може да възрази срещу съхранението на личните си данни по всяко време. В подобен случай кореспонденцията не може да бъде продължавана.

V. Права на субекта на данните

Ако се обработват Ваши лични данни, то Вие сте субект на данните по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и разполагате с изброените по-долу права спрямо администратора на лични данни.

1.Право на информация

Можете да поискате от администратора на лични данни да потвърди дали личните данни, които се отнасят до Вас, се обработват от нас.

При наличието на такава обработка можете да изискате от администратора на лични данни информация за следното:

(1) целите, за които се обработват личните данни;

(2) категориите лични данни, които се обработват;

(3) получателите или категориите получатели, на които са разкрити или предстои да бъдат разкрити засягащите Ви лични данни;

(4) планирания срок на съхранение на засягащите Ви лични данни, а при липсата на конкретна информация по въпроса – критериите за определяне срока на съхранение;

(5) наличието на право на корекция или заличаване на засягащите Ви лични данни, на право на ограничаване на обработката от администратора на лични данни и на право на възражение срещу тази обработка;

(6) наличието на право на жалба пред надзорен орган;

(7) всяка информация за произхода на данните, когато личните данни не са събрани от субекта на данните;

(8) наличието на автоматизирано обработване, включващо профилиране, по силата на чл. 22, ал. 1 и 4 от Общия регламент относно защитата на данните и – поне в тези случаи – подробна информация за използваната логика, обхвата и желаното въздействие на подобна обработка върху субекта на данните.

Имате право да изискате информация за това, дали засягащите Ви лични данни ще бъдат предавани в трета страна или на международна организация. В тази връзка можете да изискате да бъдете уведомени за наличието на подходящи гаранции при предаване по смисъла на чл. 46 от Общия регламент относно защитата на данните.

2. Право на корекция

Имате право да поискате от администратора на лични данни корекция и/или допълване, когато обработените лични данни, които Ви засягат, са неточни или непълни. Администраторът на лични данни е длъжен незабавно да предприеме корекция.

3. Право на ограничаване на обработката

Можете да изискате ограничаване на обработката на засягащите Ви лични данни при изброените по-долу условия:

(1) ако оспорвате верността на засягащите Ви лични данни от период от време, който позволява на администратора на лични данни да провери верността на личните данни;

(2) ако обработката е неправомерна и Вие отхвърляте заличаването на личните данни, като вместо това изисквате ограничаване на използването на личните данни;

(3) ако администраторът на лични данни вече не се нуждае от тях за целите на обработката, но Вие се нуждаете от личните си данни за установяване, упражняване или защита на искове; както и

(4) ако сте внесли възражение срещу обработката съгласно чл. 21, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните и още не е ясно дали основателните причини на администратора на лични данни надделяват над Вашите причини.

Ако обработката на засягащите Ви лични данни е ограничена, тези данни – като се изключи съхранението им – могат да се обработват само с Ваше съгласие или без него за установяване, упражняване или защита на искове, за защита правата на друго физическо или юридическо лице или заради важни обществени интереси на Съюза или на държава членка.

Ако ограничаването на обработката се отменя при гореизброените условия, преди отмяната му ще бъдете уведомени от администратора на лични данни.

4. Право на заличаване

a) Задължение за заличаване

Можете да изискате от администратора на лични данни незабавно да заличи засягащите Ви лични данни, като администраторът на лични данни е длъжен незабавно да заличи тези данни, когато е налице една от долуизброените причини за това:

(1) Засягащите Ви лични данни са престанали да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или обработени.

(2) Оттегляте съгласието си, на което се е основавала обработката съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) или чл. 9, ал. 2, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните, и липсва друго правно основание за такава обработка.

(3) Внасяте възражение срещу обработката в съответствие с чл. 21, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните и липсват приоритетни законни основания за обработката, както и когато внасяте възражение срещу обработката в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Общия регламент относно защитата на данните.

(4) Засягащите Ви лични данни са обработвани неправомерно.

(5) Заличаването на засягащите Ви лични данни се налага с цел изпълнение на законно задължение съгласно законодателството на ЕС или на държава членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни.

(6) Засягащите Ви лични данни са събрани във връзка с предлаганите от информационното общество услуги в съответствие с чл. 8, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните.

b) Информация на трети лица

Ако администраторът на лични данни е разкрил засягащите Ви лични данни на трети лица и е задължен да ги заличи по силата на чл. 17, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните, то в съответствие с наличната технология и разходите за прилагане той взема подходящите мерки – включително технически, – за да информира администраторите на лични данни, които обработват личните данни, че Вие като субект на данните сте изискали от тях заличаване на всички връзки към тези лични данни и на копията и репликите на тези лични данни.

c) Изключения

Правото на заличаване не се прилага, когато обработката се налага:

(1) с цел упражняване на правото на свободно изразяване и на информация;

(2) за изпълнение на законно задължение, което изисква обработка съгласно законодателството на Съюза или държавите членки, приложимо спрямо администратора на лични данни, както и за изпълнение на задача, която е в интерес на обществото, или за упражняване на публична власт, с която е натоварен администраторът на лични данни;

(3) заради обществени интереси в областта на общественото здраве по силата на чл. 9, ал. 2, буква з) и чл. 9, ал. 3 от Общия регламент относно защитата на данните;

(4) за архивни цели от обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели по смисъла на чл. 89, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото се предполага, че правото, посочено в раздел а), възпрепятства значително или прави невъзможно осъществяването на целите; както и

(5) за установяване, упражняване или защита на искове.

5. Право на информация

Ако сте предявили право на корекция, заличаване или ограничаване на обработката спрямо администратора на лични данни, той е длъжен да уведоми всички получатели, на които са разкрити засягащите Ви лични данни, за тази корекция, заличаване или ограничаване на обработката на личните данни, освен ако това не се окаже невъзможно или е свързано с непропорционални усилия.

Имате право да поискате от администратора на лични данни да Ви уведоми за тези получатели.

6. Право на преносимост на данните

Имате право да получавате засягащите Ви лични данни, които сте предоставили на администратора на лични данни, в структуриран, широкоизползваем и машиночитаем формат. Наред с това имате право да предавате тези данни на друг администратор на данни без съгласието на администратора на личните данни, на когото сте ги предоставили, стига

(1) обработката да се извършва по силата на съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а) отОбщия регламент относно защитата на данните или по силата на договор в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните; както и

(2) обработката да става с помощта на автоматизирани методи.

Наред с това при упражняване на споменатото право имате и право да поискате засягащите Ви лични данни да бъдат предадени на друг администратор на лични данни директно от настоящия администратор на лични данни, стига това да е технически възможно. В този случай не могат да се накърняват правата и свободите на други лица.

Правото на преносимост на данни не се отнася до обработката на лични данни, която се налага с цел изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на публичната власт, с която е натоварен администраторът на лични данни.

7. Право на възражение

По причини, свързани с особеното Ви положение, имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработката на засягащите Ви лични данни в съответствие с чл. 6, ал. 1, букви д) или е) от Общия регламент относно защитата на данните; това се отнася и до профилирането въз основа на тези разпоредби.

Администраторът на лични данни няма повече да обработва засягащите Ви лични данни, освен ако не е в състояние да докаже наличието на императивни законни основания за обработката, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи, както и когато обработката служи за установяване, упражняване или защита на искове.

Ако засягащите Ви лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, то тогава имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработката на засягащите Ви лични данни за целите на такава реклама; това се отнася и до профилирането, когато то е свързано с такъв директен маркетинг.

Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, то засягащите Ви лични данни няма да се обработват повече за тези цели.

При ползването на услугите на информационното общество – въпреки Директива 2002/58/ЕО – имате възможност да упражните правото си на възражение посредством автоматизирани методи, при които се използват технически спецификации.

8. Право на оттегляне на декларацията за съгласие за обработка на лични данни

Имате право по всяко време да оттеглите декларацията си за съгласие за обработка на лични данни. Оттеглянето на съгласието не засяга правомерността на обработката в резултат на съгласието Ви до момента на оттеглянето му.

9. Автоматизирана обработка в отделни случаи, включваща профилиране

Имате право да не бъдете подлагани на обработка – включително профилиране, – която е изключително автоматизирана, когато тя има неблагоприятни правни последици върху Вас или Ви възпрепятства значително по друг начин. Това не се отнася до случаите, в които обработката

(1) се налага с цел сключване или изпълнение на договор между Вас и администратора на лични данни,

(2) е допустима съгласно законодателството на Съюза или на държавите членки, което е приложимо спрямо администратора на лични данни, и това законодателство предвижда адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и на законните Ви интереси; или

(3) се извършва след изрично съгласие.

Във всеки случай тази обработка не се отнася до специални категории лични данни по смисъла на чл. 9, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните, освен ако не са приложими чл. 9, ал. 2, буква a) или ж) и не са взети адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и на законните Ви интереси.

По отношение на посочените в (1) и (3) случаи администраторът на лични данни взима адекватни мерки за защита на Вашите права и свободи и на законните Ви интереси, към които спадат минимум правото на получаване на помощ от друго лице при разногласия с администратора на лични данни, на излагане на собствено становище и на обжалване на решението.

10. Право на жалба пред надзорен орган

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за защита, когато смятате, че обработката на засягащите Ви данни е в противоречие с Общия регламент относно защитата на данните, Вие имате право на жалба пред надзорен орган, особено в държавата членка, в която пребивавате, работите или е извършено предполагаемото нарушение.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя за статуса на жалбата и за резултата от нея, включително за възможността за съдебна мярка за правна защита по силата на чл. 78 от Общия регламент относно защитата на данните.

VI. Сигнали за инциденти, свързани със защитата на личните данни

За инциденти, свързани със защитата на личните данни, можете да сигнализирате по всяко време на office@rud.bg

Инцидентът, свързан със защитата на личните данни, представлява разбиване на защитата, водещо до значително или неправомерно унищожаване, загуба, изменение, непозволено разпространение или непозволен достъп до личните данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин от „РУД Лифтинг и Екуипмънт България“ или от упълномощени от предприятието трети лица.

VII. Малолетни и непълнолетни лица

Лица под 18 години нямат право да ни предават лични данни без съгласието на носещите родителска отговорност за децата. Съгласно чл. 8 от Общия регламент относно защитата на даннителица под 16 години дават съгласие за обработка на личните им данни само след съгласие от страна на носещите родителска отговорност за деца. Лични данни на малолетни и непълнолетни лица не се събират и обработват умишлено.

VIII. Актуалност и валидност на настоящата Декларация за защита на личните данни

„РУД Лифтинг и Екуипмънт България” си запазва правото да изменя настоящата Декларация за защита на личните данни по всяко време и с бъдещо действие. Поради това препоръчваме редовно да препрочитате настоящата Декларация за защита на личните данни.